Medicinsk ansvarsfriskrivning

I KRAFT SEDAN 30. MAR. 2017

Individuella effekter kan variera. De produkter och den text som nämns på denna webbplats är inte avsedda att diagnostisera, behandla, bota eller förebygga någon sjukdom och ersätter inte medicinsk rådgivning. Råd om behandling eller vård av en enskild patient bör inhämtas genom samråd med en läkare eller annan utbildad sjukvårdspersonal som har tillgång till att undersöka patienten och/eller känner till patientens sjukdomshistoria.

Den information och de råd som publiceras på eller länkas till denna webbplats är inte avsedda att ersätta en läkares eller vårdpersonals tjänster och utgör inte heller ett förhållande mellan läkare och patient. Behandlingen och/eller resultaten i varje enskilt fall kan variera beroende på individuella omständigheter. Användning (eller icke-användning) av produkter ska baseras på patientens individuella medicinska situation och vårdgivarens medicinska bedömning och ska endast beslutas efter diskussion om patientens specifika situation, mål, risker och fördelar samt annan relevant medicinsk information. Vittnesmål eller uttalanden som görs av en eller flera personer på eller utanför denna webbplats kan inte betraktas som en ersättning för denna diskussion, inte heller som en utvärdering eller som en garanti för resultaten. Texten och bilderna på denna webbplats eller i länkarna till denna webbplats är inte avsedda att ge någon uttrycklig eller underförstådd garanti för resultat, löften eller fördelar med produktanvändning. Beslutet om att använda en hälsoprodukt eller inte bör fattas av patienten för att väga riskerna och fördelarna med sådan användning och endast efter samråd med hälso- och sjukvårdspersonal.

Genom att använda denna webbplats bekräftar och accepterar du dessa begränsningar och ansvarsfriskrivningar.KomfortKissen Det är förbjudet att reproducera texter, bilder eller strategier som finns på denna webbplats för kommersiella eller personliga ändamål; varje sådan reproduktion måste ske med uttryckligt skriftligt förhandstillstånd från "Sales & Marketing".

KomfortKissen Användning av ergonomiska stödkuddar ersätter inte medicinsk behandling.

KomfortKissen©Rådgör med din läkare om du är osäker på hur du ska använda produkterna.